Tài Liệu & Mẫu Đơn

documentGavelCác mẫu đơn có sẵn trên trang này được sử dụng cho việc nộp đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối tới Tòa. Những tài liệu này đều rất thuận tiện và luôn sẵn sàng cho những mẫu đơn mới nhất. Chúng có thể được in ra điền đầy đủ, hoặc được tải xuống máy tính của quý vị để được hoàn tất trước khi in. Một điều rất quan trọng là nguyên đơn cần có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Người Bảo Trợ Đệ Đơn của mình trước khi tải hoặc in các mẫu đơn. Cuộc trò chuyện với Người Bảo Trợ Đệ Đơn sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc sử dụng chính xác các mẫu đơn. Ngoài ra, quý vị có thể giải thích trường hợp của quý vị để Người Bảo Trợ Đệ Đơn có thể hướng dẫn quý vị về các khoản mục, phân đoạn trong các mẫu đơn mà quý vị cần phải hết sức quan tâm cụ thể cho trường hợp của mình.

Mẫu Đơn

Đơn Thỉnh Cầu Cho Trường Hợp Ràng Buộc Tiền Hôn (Ligamen)

Cập nhật mới nhất: Tháng Tư 6, 2022

Đơn Thỉnh Cầu Cho Trường Hợp Thiếu Thể Thức Giáo Luật (Lack of Canonical Form)

Cập nhật mới nhất: Tháng Sáu 29, 2018

Đơn Thỉnh Cầu Cho Trường Hợp Thông Thường (Ordinary Process)

Cập nhật mới nhất: Tháng Sáu 18, 2019

Đơn Xin Tiêu Hủy Hôn Phối Theo Đặc Ân Đức Tin (Favor of the Faith Application Form)

Cập nhật mới nhất: Tháng Bảy 17, 2020

Đơn Xin Tiêu Hủy Hôn Phối Theo Đặc Ân Thánh Phao-lô (Pauline Privilege Application Form)

Cập nhật mới nhất: Tháng Bảy 17, 2020

Start typing and press Enter to search